MOIT 20

1.1 กรณีที่หน่วยงานดำเนินการเรี่ยไร
1.2 กรณีหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องเรี่ยไร
2.1 การให้หรือรับของขวัญมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
2.2 การให้หรือรับของขวัญมูลค่าเกิน 3,000 บาท

moit-20(1) หนังสือเสนอผุู้บริหารทราบและสั่งการ

moit-20อบรม จนท ป้องกันการทุจริต