MOIT 7

moit-7(1) บันทึกลงนาม และขอเผยแพร่ Website
moit-7(2) ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตการปรับปรุงตนเองกรณีผลงานต่ำกว่า 60%
moit-7(3) ประกาศ-สธ.-การประเมินผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
moit-7(4) สรุปการประชุมชี้แจง
moit-7(5) หนังสือแจ้งเวียนมาตรการผู้มีผลสัมฤทธิ์
ประกาศจังหวัดขอนแก่น 2566