MOIT-7(1) แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ปีงบประมาณ 2566

MOIT-7(1) แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ปีงบประมาณ 2566MOIT-7(1) แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ปีงบประมาณ 2566