MOIT 9

moit9 แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนก
moit-9(1.1) ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ

moit-9(1.2) โครงการอบรมเรื่องเสริมสร้างจริยธรรมและวินัย
moit-9(3) บันทึกข้อความรายงานผลการอบรมและขออนุมัติเผยแพร่