CUP หนองสองห้อง อบรม CG ระหว่างวันที่ 12-23 กพ. 2561

CUP หนองสองห้อง อบรม CG ระหว่างวันที่ 12-23 กพ. 2561 โดย นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องเป็นประธานในพิธี
การอบรมได้รับงบประมาณจาก ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อบรม CG (Care Giver: CG)จำนวน 86 คน เพื่อเตรียมความพร้อม 13 รพ.สต. และศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง
มี CM (Care Manager: CM) เต็มพื้นที่ 15 คน CG 151 คน เพื่อเตรียมความพร้อม LTC ปี 2561

อบรม CM CG หนองสองห้อง

อบรม CM CG หนองสองห้อง

อบรม CM CG หนองสองห้อง

อบรม CM CG หนองสองห้อง

อบรม CM CG หนองสองห้อง

 

ใส่ความเห็น