8 กุมภาพันธ์ 2566สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ร่วมประชุมปรึกษารือและแนวทางการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำโดยนายบุุญถม ชัยญวน สาธารณสขอำเภอหหนอสองห้อง นายสวัสดิ์ โพธิ์พันธิราช ประธาน อสม . จังหวัดขอนแก่น/ประธาน อสม.อำเภอหนองสองห้อง และ ประะธาน อสม ทุกตำบล ร่วมประชุมปรึกษารือและแนวทางการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมทั้งวางแผนการจัดมหกรรมวัน อสม. ขอขอบพระคุณความร่วมมือ ความเข็มแข็งของ อสม.อำเภอหนองห้อง เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องสร้างร่วมกัน