MOIT 14

moit-14แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
moit-14(1) บันทึกลงนามประกาศจริยธรรมจัดหาและส่งเสริมการขายยา

moit-14(2) ประกาศแนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและมิใช้ยา
moit-14(3) หนังสือแจ้งเวียน จนท.
moit-14(4) ประกาศเจตจำนงผุ้บริหาร
moit-14(6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website
ประกาศเกณฑ์จริยธรรมยา ฯ 64 (ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
ประกาศเกณฑ์จริยธรรม ฯ สธ_ (9-4-64)