MOIT 16

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมหนองสองห้อง
2.แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรมหนองสองห้อง
3.รายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบ 2566
4. หนังสือขออนุมัติเผยแพร่ web
5. หลักฐานการเผยแพร่ Web Site
moit-16(2)แผนปฏิบัติการ
moit-16(1)ขออนุมัติแผน