MOIT 21

moit-21(1.1) บันทึกขออนุมัติโครงการ
moit-21(2) รายงานผลการอบรมให้ความรู้ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
moit-21(3) บันทึกรายงานการอบรม และขอเผยแพร่ Website
moit-21(1.2) โครงการอบรมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - Copy
moit-21(6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ website

moit-21(5) ภาพประกอบ

moit-21ประกาศเจตจำนง