MOIT 17

moit-17วิเคราะห์ความเสี่ยง

EB-17(4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ Website

moit-17(3)แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรมหนองสองห้อง
moit-17(1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนงาน
moit-17(2) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต ประพฤติมิชอบ