MOIT 8

moit-8(1) หนังสือขอนุมัติประกาศผลการปฎิบัติงานรอบที่ 2-2565
moit-8(2) หนังสือขอนุมัติประกาศผลการปฎิบัติงานรอบที่ 1-2565
ประกาศจังหวัดขอนแก่น 1-2565
ประกาศดีเด่น-ดีมาก_ต.ค._65

ประกาศร้อยละ_1_ต.ค._65

moit-8 การอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างจริย